Hergebruikregeling

1. DEFINITIES

 • ILVY: Ilvy (kvk 75235196)
 • Commercieel gebruik: ILVY (e)boeken of losse artikelen / producties die ILVY verkoopt aan consumenten via digitale platformen;
 • Digitale platformen: alle kanalen waarlangs materiaal in digitale vorm kan worden verspreid (waaronder maar niet beperkt tot Apple’s Newsstand, Google Play Kiosk, Tijdschrift.nl, Blendle, Myjour, eLinea, ILVY.com, ILVY.TV, Youtube.com, enzovoorts).
 • Eerste publicatie: de eerste dag dat het materiaal in ILVY magazine bij consumenten verschijnt dan wel het eerste moment dat het materiaal op een van de andere onderdelen van het ILVY platform aan consumenten wordt vertoond;
 • Freelancers: een ieder die in opdracht van ILVY tegen een vergoeding materiaal maakt ten behoeve van publicatie door ILVY (onder wie maar niet beperkt tot: fotografen, tekstschrijvers, webredacteuren, bloggers, vloggers en eindredacteuren (of zijn/haar management/agentschap);
 • Geportretteerde: de Bekende Nederlander (BNer) of andere persoon die door freelancer in opdracht van ILVY is gefotografeerd en/of geïnterviewd om weer te geven op het ILVY platform;
 • Hergebruik: elke keer dat ILVY na de eerste publicatie materiaal opnieuw publiceert;
 • ILVY platform: alle uitgaven, publicatievormen en media van of geproduceerd door Ilvy International B.V. (waaronder maar niet beperkt tot de printuitgaven ILVY magazine en ILVY specials; digitale publicatievormen van de printuitgaven; (digitale) media zoals video’s, de website en app’s), alsmede via de social media-accounts van ILVY;
 • Materiaal: in opdracht van ILVY door de freelancer vervaardigd beeld- en/of tekstmateriaal (zowel het gepubliceerde als het zogenaamde ‘restmateriaal’);
 • Opdracht: verzoek van ILVY aan freelancer om materiaal te vervaardigen;
 • Promotioneel gebruik: materiaal dat wordt gebruikt voor het vestigen van aandacht op een of meerdere van de onderdelen van het ILVY platform;
 • Redactioneel gebruik: materiaal dat wordt (her)gebruikt voor publicatie op het ILVY platform, of producten of diensten die ILVY met een ander doel, zoals ter gelegenheid van een jubileum, produceert;

2. TOEPASSING

Deze ‘Algemene Voorwaarden Freelancers’ hebben uitsluitend betrekking op het (her)gebruik van al het rechtendragend materiaal dat in opdracht van ILVY door een freelancer wordt/is vervaardigd en waarvoor geen andersluidende afspraken zijn gemaakt.

3. LICENTIE

3.1 De Algemene Voorwaarden Freelancers houden in dat de freelancer een exclusief gebruiksrecht (licentie) verleent aan ILVY voor 12 maanden om het in opdracht vervaardigde materiaal (zowel het gepubliceerde als het zogenaamde “restmateriaal”) te (laten) gebruiken na de eerste publicatie van het materiaal. Na deze periode blijft de licentie aan ILVY bestaan zonder beperking in tijd en staat het de freelancer vrij het werk ook zelf te (her)gebruiken of aan derden aan te bieden, als hij of zij de enige rechthebbende op het werk is. In geval van hergebruik zal freelancer dit aan ILVY voorleggen en in overleg treden met ILVY. Voor zover nodig zal freelancer op eerste verzoek van ILVY een schriftelijke bevestiging van de hierboven bedoelde exclusiviteit bij akte bevestigen.

3.2 Deze door de freelancer aan ILVY verleende licentie geeft ILVY het recht om het materiaal zonder beperking in tijd noch frequentie te gebruiken onder de in artikel 4 genoemde voorwaarden.

3.3 Het auteursrecht op het materiaal blijft bij de freelancer berusten. De hoofdredacteuren van ILVY zien erop toe dat met het genoemde gebruik rekening wordt gehouden met de belangen van de freelancer en eventueel andere betrokkenen en kan zo nodig het voorgenomen gebruik verhinderen.

3.4 Tijdens de exclusiviteitsperiode als genoemd in artikel 3.1 zal de freelancer het materiaal alleen onder de in artikel 5 genoemde voorwaarden (her)gebruiken.

4. (HER)GEBRUIK DOOR ILVY

4.1 ILVY is te allen tijde gerechtigd om het materiaal te (her)gebruiken voor redactioneel, promotioneel of commercieel gebruik zonder de freelancer daar vooraf over te moeten informeren.

4.2 In afwijking van art. 4.1, zal ILVY de freelancer vooraf informeren over commercieel gebruik van materiaal in ILVY (e)boeken. Daarvoor gelden de tarieven zoals geformuleerd in artikel 6.

4.3 ILVY kan het materiaal in het kader van commercieel gebruik aan consumenten aanbieden/verkopen via digitale platformen. De geldende vergoeding voor freelancers staat beschreven in artikel 6.

4.4 ILVY mag het materiaal (her)gebruiken voor andere doeleinden dan redactioneel gebruik, promotioneel gebruik en/of commercieel gebruik (waaronder maar niet beperkt tot gebruik in het kader van commerciële samenwerkingen met derden, zowel profit als non-profit), op voorwaarde dat freelancer daartoe vooraf zijn toestemming heeft verleend (waarbij aan die toestemming ten aanzien van dat gebruik nadere voorwaarden kunnen worden gesteld door freelancer, zoals een vergoeding).

4.5 ILVY zal het materiaal niet aan (een) commerciële partij(en) doorverkopen.

5. (HER)GEBRUIK DOOR DE FREELANCER TEN TIJDE VAN DE EXCLUSIVITEITSPERIODE

5.1 Wanneer de freelancer een beeldproducent is, mag deze tijdens en na de productie van het materiaal, het materiaal (maar niet het eindproduct zoals bijvoorbeeld het coverbeeld) publiceren via zijn/haar (eigen) website en/of social media. Voor tekst producerende freelancers geldt dat deze het materiaal (door freelancer in opdracht van ILVY geproduceerde teksten) mogen publiceren via hun (eigen) website en/of social media, maar niet eerder dan 45 dagen ná eerste publicatie.

5.2 De freelancer kan het materiaal dat hij in opdracht van ILVY heeft vervaardigd vanaf het moment van eerste publicatie gebruiken als weergave van het ‘portfolio’ van de freelancer,

5.3 De freelancer kan het materiaal dat hij in opdracht van ILVY heeft vervaardigd vanaf het moment van eerste publicatie daarnaast gebruiken ten behoeve van een tentoonstelling, (e)boek of voor andere doeleinden onder de volgende voorwaarden:

 • A) ILVY heeft toestemming gegeven voor dit gebruik. ILVY zal die toestemming niet op onredelijke gronden weigeren; EN
 • B) freelancer heeft van de geportretteerde (of diens gemachtigde / agentschap / management) toestemming verkregen voor dit gebruik en/of heeft daartoe al dan niet een vergoeding afgesproken; EN
 • C) freelancer publiceert bij dit gebruik een (tekstuele) bronvermelding met website-vermelding (vb ‘[naam freelancer], in opdracht van ILVY, [jaartal], www.ilvy.com’.

6. VERGOEDING

6.1 De afspraak over de vergoeding voor het materiaal, wordt per opdracht schriftelijk vastgelegd tussen freelancer en ILVY.

6.2 Deze vergoeding van ILVY aan de freelancer heeft betrekking op:

 • redactioneel gebruik, niet in de tijd beperkt. Wanneer ILVY het materiaal zelf gebruikt;
 • opname en beschikbaar houden in een digitaal archief van ILVY intern doorzoekbaar, niet in tijd beperkt, waarbij het beschikbaar houden van het materiaal in het archief geldt als voldoende mate van exploitatie;
 • promotioneel gebruik, niet in de tijd beperkt. Echter wanneer ILVY in het kader van betaald promotioneel gebruik buitenreclame (vb abri, billboard), betaalde televisie- of radioreclame inzet, dan geldt daarvoor een eenmalige vergoeding van ILVY aan de freelancer van € 100,-. Uitingen op de sociale media, betaald of niet betaald, gelden hier uitdrukkelijk als niet in de tijd beperkt, waarvoor geen extra vergoeding voor afgesproken is en/of wordt.;

6.3 In het geval van commercieel gebruik ontvangt de freelancer in aanvulling op de in artikel 6.1 genoemde vergoeding een vergoeding van ILVY van:

 • Covers van ILVY boeken en andere commerciële print uitingen: € 250,- (fixed);
 • Beelduitingen in binnenwerk van ILVY boeken: tarief in overleg;
 • (Tekstuele) artikelen in binnenwerk van ILVY boeken: € 50,- per artikel;
 • Pasfoto op de achterpagina van ILVY boeken: € 50,-;
 • Verkoop van materiaal aan consumenten via digitale platformen: Deze inkomsten zal ILVY gebruiken voor een jaarlijkse freelancersborrel.

6.4 In het geval van overig gebruik van het materiaal als beschreven in artikel 4.4 ontvangt de freelancer in aanvulling op de in artikel 6.1 genoemde vergoeding een nader in overleg te bepalen vergoeding.

6.5 De onder artikel 6.3 en 6.4 vermelde vergoedingen worden door ILVY telkens aan het einde van elk boekjaar uitgekeerd aan de freelancer.

6.6 Wanneer freelancer het materiaal gedurende de exclusiviteitsperiode gebruikt onder de in artikel 5 genoemde voorwaarden, dan is hij geen vergoeding aan ILVY verschuldigd.

INGANGSDATUM

Vanaf 14 februari 2017 is de bovenstaande regeling van toepassing op alle opdrachten van ILVY.

Voor het laatst aangepast op 01 juli 2019, te Schiedam.